3 จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ ต้นตอของปัญหา

3 จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ 3 จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ ต้นตอของปัญหา – ประวัติศาสตร์ที่ไม่ตรงกัน และทางออกที่มากกว่าแค่การเจรจา รากของปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ เกิดจากการให้ความรู้ในแบบเรียนประวัติศาสตร์ของทางการที่คัดสรร-ตัดตอนข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์ในการปกครองของรัฐมากกว่าสร้างความเข้าใจของคนในชาติ จนคนในพื้นที่และรัฐมองประวัติศาสตร์กันคนละชุด ประวัติศาสตร์ ‘ชาติ’ ไม่ยอมรับรู้หลักฐานที่เป็นพยานความมีตัวตนแท้จริงของรัฐปัตตานี ซึ่งมีความเป็นมาอย่างเอกเทศและยาวนานกว่าอาณาจักรสุโขทัย ‘หลักของความสมานฉันท์ต้องเริ่มต้นจากการพูดความจริง’ คือความเห็นของ อานันท์ ปันยารชุน ใน พ.ศ. 2547 ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) อดีตจะหมดสถานะเป็นระเบิดเวลาทันที เมื่ออดีตไม่เกี่ยวโยงกับปัจจุบัน แต่ถ้าอดีตยังคงเชื่อมโยงและส่งผลกับปัจจุบันไม่ทางใดทางหนึ่ง ย่อมไม่มีทางที่คนจะหยุดคิดถึงอดีต รากของปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากการมองประวัติศาสตร์กันคนละชุดของคนในพื้นที่และภาครัฐ รอมฎอน ปันจอร์ บรรณาธิการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวในบทความ ‘เปิดปมร้อน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใครคือผู้ก่อเหตุ? อะไรคือรากของปัญหาความรุนแรง? และการเจรจาเพื่อสันติภาพจะยุติเรื่องนี้ได้จริงหรือไม่?’ คำถามคือ ความแตกต่างของประวัติศาสตร์ระหว่างคนในพื้นที่และภาครัฐคืออะไร? และทำไมประวัติศาสตร์ที่ต่างกันถึงกลายเป็นหนึ่งในสาเหตุและ ‘ราก’ ของปัญหาความรุนแรง? ในวันที่รัฐบาล […]