ภาคใต้มีหลายศาสนา

ภาคใต้ ศาสนา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้ ลักษณะภูมิประเทศเป็นชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย และชายฝั่งด้านทะเลอันดามัน มีทิวเขาอยู่ทางตอนกลางและมีที่ราบทางตะวันออกและทางตะวันตก ทิวเขาที่สำคัญคือ ทิวเขาภูเก็ต ทิวเขานครศรีธรรมราชและทิวเขาสันกาลาคีรี ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย แม่น้ำทางภาคใต้จะเป็นแม่น้ำสายสั้น ๆ เช่น แม่น้ำตาปี แม่น้ำปัตตานี เป็นต้น ภาคใต้เป็นภาคที่มีชายฝั่งทะเลยาวที่สุดในประเทศไทย ลักษณะภูมิอากาศ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศมีทะเลขนาบทั้ง 2 ด้าน ทำให้ได้รับลมทะเล มีความชุ่มชื้น ฝนตกชุกตลอดปี มีฤดูที่เด่นชัดเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูร้อน ส่วนฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด เพราะได้รับลมทะเลจากทั้งสองฝั่งทะเล ๓. เชื้อชาติ ศาสนา เชื้อชาติ ในภาคใต้ของประเทศไทยประชากรมีเชื้อชาติและศาสนาที่แตกต่างกัน จำแนกตามลักษณะเด่นได้ดังนี้ ชาวไทยพุทธ คนไทยในภาคใต้ตอนบนเป็นคนไทยพุทธ ซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ประเพณีที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ประเพณีชิงเปรตและประเพณีชักพระของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ส่วนคนไทยเชื้อสายจีนมีประเพณีบางอย่างที่แตกต่างออกไป เช่น มีเทศกาลถือศีลกินเจที่จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ชาวไทยมุสลิม ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชาวไทยมุสลิมใช้ภาษาพื้นเมืองเรียกว่าภาษายาวีแต่สามารถพูดไทยได้เพราะปัจจุบันมีโรงเรียนของเอกชนและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเปิดสอนวิชาสามัญและวิชาศาสนาซึ่งแต่เดิมผู้ปกครองนักเรียนไทยมุสลิมต้องส่งเด็กไปเรียนหาความรู้ทางศาสนากับโต๊ะครูในปอเนาะ ชาวเลหรือไทยใหม่ อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งและเกาะบางเกาะของภาคใต้ทางด้านทะเลอันดามันมีชาวพื้นเมืองที่เรียกว่า ชาวเลหรือชาวน้ำ กลุ่มชาวเลมีสังคมภาษาพูดและขนบธรรมเนียมที่เป็นลักษณะของกลุ่มโดยเฉพาะสันนิษฐานว่าชาวเลเหล่านี้เป็นเผ่าพันธุ์เมลาเซียนที่เร่ร่อนทางทะเลมาจากหมู่เกาะเมลาเซียนซึ่งความจริงแล้วชาวเลน่าจะอาศัยอยู่ทางฝั่งตะวันออกของภาคใต้เพราะอยู่ใกล้หมู่เกาะเมลาเซียนมากกว่าแต่ชาวเลกลับไปอาศัยอยู่มากทางชายฝั่งด้านตะวันตกซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของการเลือกถิ่นฐานดังกล่าว ชุมชนชาวเลที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะในหมู่เกาะอาดัง […]