5จังหวัดในภาคใต้ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามัน

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีรูปร่างพื้นที่ทอดตัวเป็นแนวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มีพื้นที่ ติดชายฝั่งทะเลของมหาสมุทรอินเดียเป็นแนวยาวถึง 878 กิโลเมตร โดยมีลักษณะภูมิสัณฐานเป็นทิวเขาสูง ติดชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะชายฝั่งจมน้ำและเว้าๆ แหว่งๆ โดยมีเกาะริมทวีป (Continental Island) และ เกาะขวางกั้น (Barrier Island) กระจายตัวตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน มีพื้นที่ทางบกและพื้นที่ ทางทะเล ตลอดจนเกาะต่าง ๆ รวมทั้งหมด 412 เกาะ รวมทั้งสิ้นประมาณ 17,688.915 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,055,571.875 ไร่คิดเป็นร้อยละ 24 ของพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ประกอบด้วย   จังหวัดระนอง มีพื้นที่ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร จังหวัดพังงา มีพื้นที่ 4,170.895 ตารางกิโลเมตร จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ 570.034 ตารางกิโลเมตร จังหวัดกระบี่ […]