5จังหวัดในภาคใต้ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามัน

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีรูปร่างพื้นที่ทอดตัวเป็นแนวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มีพื้นที่ ติดชายฝั่งทะเลของมหาสมุทรอินเดียเป็นแนวยาวถึง 878 กิโลเมตร โดยมีลักษณะภูมิสัณฐานเป็นทิวเขาสูง ติดชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะชายฝั่งจมน้ำและเว้าๆ แหว่งๆ โดยมีเกาะริมทวีป (Continental Island) และ เกาะขวางกั้น (Barrier Island) กระจายตัวตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน มีพื้นที่ทางบกและพื้นที่ ทางทะเล ตลอดจนเกาะต่าง ๆ รวมทั้งหมด 412 เกาะ รวมทั้งสิ้นประมาณ 17,688.915 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,055,571.875 ไร่คิดเป็นร้อยละ 24 ของพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ประกอบด้วย  

  • จังหวัดระนอง มีพื้นที่ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร
  • จังหวัดพังงา มีพื้นที่ 4,170.895 ตารางกิโลเมตร
  • จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ 570.034 ตารางกิโลเมตร
  • จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ 4,708.512 ตารางกิโลเมตร
  • จังหวัดตรัง มีพื้นที่ 4,941.439 ตารางกิโลเมตร

จังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามัน คือ จังหวัดระนอง มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขา หุบเขาสลับซับซ้อน ประมาณ ร้อยละ 86 ของพื้นที่จังหวัด มีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 14 ของพื้นที่เท่านั้น โดยทางทิศตะวันออกของพื้นที่จะมีแนวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัว เป็นแนวยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ประกอบด้วยเขาแดน เขาห้วยเสียดเขานมสาวลักษณะของพื้นที่มีความลาด เอียงจากทิศตะวันออกลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก โดยมีพื้นที่ติดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันประมาณ 69 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ ทั้งสิ้น 62 เกาะ ได้แก่ เกาะพยามเกาะสินไห เกาะช้างและเกาะเหลา เป็นต้น

จังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามัน คือ จังหวัดพังงา มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและที่ราบสูงทางด้านตะวันตก ของพื้นที่ โดยจะทอดตัวเป็นแนวยาวตามแนวเหนือใต้มีเทือกเขาที่สำคัญได้แก่ เทือกเขาภูเก็ตซึ่งเป็นเทือกเขา ที่ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาตะนาวศรี บริเวณตอนกลางของพื้นที่จะมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขามีความสูงจาก 98 ระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 20-120 เมตร ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอท้ายเหมือง ลักษณะของพื้นที่จะลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ลงสู่ทะเลอันดามันและมีที่ราบแคบๆตามชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตรโดยตามแนวชายฝั่งทะเล จะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพื้นที่ประกอบด้วยเกาะประมาณ 105 เกาะ ได้แก่ เกาะยาว หมู่เกาะสุรินทร์และ หมู่เกาะสิมิลัน เป็นต้น

 

จังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามัน คือ จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งทะเล มีลักษณะทางธรณีวิทยาคล้ายคลึงกับแผ่นดินใหญ่ พื้นที่ร้อยละ 70 ของจังหวัดเป็นภูเขาทอดยาวตามแนวเหนือใต้และอีกร้อยละ 30 เป็นที่ราบฝั่งตะวันตกของ เกาะเป็นภูเขา ทางทิศเหนือและด้านตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูง ขณะที่ด้านตะวันออกเป็นพื้นที่ราบ จังหวัดภูเก็ตมีลำน้ำลำห้วย และคลองขนาดเล็กรวม 9 สายและมีแหล่งน้ำผิวดินที่เป็นพรุธรรมชาติขุมเหมือง เก่า และอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน ด้านตะวันออกพื้นที่ชายฝั่งทะเลประกอบด้วย หาดโคลน ป่าชายเลน และพื้นที่ทรายงอก ขณะที่ด้านตะวันตกเป็นหาดทรายสวยงาม นอกจากนั้นยังมีเกาะบริวารทั้งสิ้น 32 เกาะ ได้แก่ เกาะนกเกาะนาคาน้อยเกาะนาคาใหญ่ เกาะมะพร้าวและเกาะชีเป็นต้น

จังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามัน คือ จังหวัดกระบี่ มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน ที่มีลักษณะเป็นภูเขาโดดๆเตี้ยๆมีถ้ำหินปูนบ่อน้ำร้อน และแอ่งน้ำที่เกิดจากการยุบตัวของพื้นดิน สลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด และที่ราบเชิงเขาบริเวณทาง ตอนบนของพื้นที่ ทางตอนกลางของพื้นที่มีแนวภูเขาที่สำคัญทอดตัวในแนวเหนือใต้ได้แก่ ภูเขาพนมเบญจา นอกจากนั้นบริเวณด้านตะวันตกของพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบแคบๆ ตามชายฝั่งทะเลมีความยาวประมาณ 160 กิโลเมตรมีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลจมตัวจึงทำให้ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเว้าแหว่งสูงชันต่างกัน บางบริเวณ มีภูเขาติดกับชายฝั่งทะเล เช่น เขากาโรส และประกอบด้วย หมู่เกาะน้อยใหญ่ ประมาณ 154 เกาะ โดยเป็นเกาะ ที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 13 เกาะ เกาะที่สำคัญ ได้แก่ เกาะลันตา และเกาะพีพีซึ่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สวยงามติดอันดับของโลก

จังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามัน คือ จังหวัดตรัง  มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนเนินสูงๆ ต่ำๆ สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็ก ถ้ำ และแอ่งน้ำ ที่เกิดจากการยุบตัวของพื้นดิน กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปภายในพื้นที่ ได้แก่ ถ้ำเขาช้างหาย ถ้ำเล ถ้ำพระวิเศษ เป็นต้น ในขณะที่พื้นที่ราบมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกข้าวทางทิศตะวันออกมีเทือกเขา บรรทัดทอดตัวยาวจากเหนือจดใต้โดยเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุงซึ่งตามแนวทิวเขา ปกคลุมด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ นอกจากนั้นทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบตามชายฝั่งทะเล 99 มีความยาวประมาณ 119 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วย พื้นที่ที่เป็นเกาะทั้งสิ้น 46 เกาะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *