บุคคลที่สำคัญของชาวภาคใต้

บุคคล สําคัญ ภาคใต้ บุคคล สําคัญ ภาคใต้ คือ หลวงปู่ทวด (หรือ สมเด็จเจ้าพะโคะ, หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด, สมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์)  เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยจากตำนานท้องถิ่นซึ่งยังไม่ปรากฏหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ยืนยันความมีอยู่จริง ประวัติที่พิมพ์เผยแพร่กล่าวว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทวดเชื่อกันว่าพระเครื่องที่สร้างเนื่องด้วยท่านจะมีอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้มีพระเครื่องหลวงปู่ทวดในครอบครอง ด้วยความที่เป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดเวลาของท่าน ต่อมาท่านสมภารจวงได้นำไปฝากให้เล่าเรียนหนังสือที่สูงขึ้นสมัยนั้นเรียกว่ามูลบทบรรพกิจ ปัจจุบันก็คือเรียนนักธรรมนั่นเอง โดยนำไปฝากเรียนไว้กับสมเด็จพระชินเสน ซึ่งเป็นพระเถระชั้นสูงที่ส่งมาจากกรุงศรีอยุธยา ให้มาครองเป็นเจ้าอาวาสวัดสีคูยังหรือวัดสีหยังในปัจจุบัน ห่างจากวัดดีหลวงไปทางเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร ท่านได้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและจบหลักสูตรที่วัดสีคูยังนั้น หลังจากนั้นท่านได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อที่เมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเรียนหนังสือให้สูงขึ้น โดยมาพำนักอยู่ที่วัดเสมาเมือง ซึ่งเป็นสำนักเรียนและมีสมเด็จพระมหาปิยะทัสสี เป็นเจ้าอาวาส และบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุครบกาลอุปสมบท ท่านได้ศึกษาวิชาจากครูบาอาจารย์ต่าง ๆ จนมีความรู้และเป็นผู้ทรงอภิญญามาก และได้แสดงปาฏิหาริย์หลายครั้ง ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จากสมเด็จพระเอกาทศรศในครั้งสุดท้ายในราชทินนามที่ สมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์ สุดท้ายเมื่อท่านมีอายุได้ 80 ปี ท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดพะโคะ วัดบ้านเกิดของท่าน ต่อมาท่านได้สั่งเสียกับลูกศิษย์ว่าเมื่อท่านมรณภาพให้นำพระศพท่านไปไว้ที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ต่อไปสถานที่ข้างหน้าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้คนมาเที่ยว บุคคลที่สำคัญของชาวภาคใต้ คือ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เมืองนครศรีธรรมราช พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราชตามตำนานได้กล่าวเล่าขานกันว่า พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชนั้นทรง เป็นชาวอินเดียที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก่อน เมื่อได้มาสร้างบ้านเมืองใหม่ขึ้น ก็ได้นำเอาพระพุทธศาสนาเข้ามา นอกจากนั้นยังได้นำเอาลัทธิความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เข้ามาด้วย แต่เนื่องจากวิธีการปฏิบัติทางโลกมากกว่าทางธรรมจึงทำให้พิธีการของพราหมณ์ซึ่งเป็นทางโลกส่วนมาก […]

ภาคใต้มีหลายศาสนา

ภาคใต้ ศาสนา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้ ลักษณะภูมิประเทศเป็นชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย และชายฝั่งด้านทะเลอันดามัน มีทิวเขาอยู่ทางตอนกลางและมีที่ราบทางตะวันออกและทางตะวันตก ทิวเขาที่สำคัญคือ ทิวเขาภูเก็ต ทิวเขานครศรีธรรมราชและทิวเขาสันกาลาคีรี ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย แม่น้ำทางภาคใต้จะเป็นแม่น้ำสายสั้น ๆ เช่น แม่น้ำตาปี แม่น้ำปัตตานี เป็นต้น ภาคใต้เป็นภาคที่มีชายฝั่งทะเลยาวที่สุดในประเทศไทย ลักษณะภูมิอากาศ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศมีทะเลขนาบทั้ง 2 ด้าน ทำให้ได้รับลมทะเล มีความชุ่มชื้น ฝนตกชุกตลอดปี มีฤดูที่เด่นชัดเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูร้อน ส่วนฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด เพราะได้รับลมทะเลจากทั้งสองฝั่งทะเล ๓. เชื้อชาติ ศาสนา เชื้อชาติ ในภาคใต้ของประเทศไทยประชากรมีเชื้อชาติและศาสนาที่แตกต่างกัน จำแนกตามลักษณะเด่นได้ดังนี้ ชาวไทยพุทธ คนไทยในภาคใต้ตอนบนเป็นคนไทยพุทธ ซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ประเพณีที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ประเพณีชิงเปรตและประเพณีชักพระของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ส่วนคนไทยเชื้อสายจีนมีประเพณีบางอย่างที่แตกต่างออกไป เช่น มีเทศกาลถือศีลกินเจที่จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ชาวไทยมุสลิม ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชาวไทยมุสลิมใช้ภาษาพื้นเมืองเรียกว่าภาษายาวีแต่สามารถพูดไทยได้เพราะปัจจุบันมีโรงเรียนของเอกชนและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเปิดสอนวิชาสามัญและวิชาศาสนาซึ่งแต่เดิมผู้ปกครองนักเรียนไทยมุสลิมต้องส่งเด็กไปเรียนหาความรู้ทางศาสนากับโต๊ะครูในปอเนาะ ชาวเลหรือไทยใหม่ อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งและเกาะบางเกาะของภาคใต้ทางด้านทะเลอันดามันมีชาวพื้นเมืองที่เรียกว่า ชาวเลหรือชาวน้ำ กลุ่มชาวเลมีสังคมภาษาพูดและขนบธรรมเนียมที่เป็นลักษณะของกลุ่มโดยเฉพาะสันนิษฐานว่าชาวเลเหล่านี้เป็นเผ่าพันธุ์เมลาเซียนที่เร่ร่อนทางทะเลมาจากหมู่เกาะเมลาเซียนซึ่งความจริงแล้วชาวเลน่าจะอาศัยอยู่ทางฝั่งตะวันออกของภาคใต้เพราะอยู่ใกล้หมู่เกาะเมลาเซียนมากกว่าแต่ชาวเลกลับไปอาศัยอยู่มากทางชายฝั่งด้านตะวันตกซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของการเลือกถิ่นฐานดังกล่าว ชุมชนชาวเลที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะในหมู่เกาะอาดัง […]

การละเล่นพื้นบ้านของภาคใต้

ภาคใต้ การละเล่น การละเล่นเด็กไทย เป็นการละเล่นของเด็กตั้งแต่สมัยโบราณ เกิดจากการช่างคิดช่างจินตนาการและความสร้างสรรค์ การสังเกตสิ่งรอบตัว และการใฝ่เรียนรู้ใฝ่เรียน นำมาผสมผสานเข้ากับความสนุกในแบบฉบับของคนสยามได้อย่างลงตัว จนทำให้เกิดเป็นการละเล่นชนิดต่าง ๆ ขึ้นมา สมัยนี้มักไม่ค่อยได้พบเห็นการละเล่นประเภทเหล่านี้กันบ่อยนัก เพราะยุคสมัยเปลี่ยนไป ดังนั้น เราจึงควรนำการละเล่นทั้งหมดเท่าที่พอทราบได้ รวบรวมและสรุป นำมาบันทึกเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าอ้างอิง เพื่อให้สิ่งเหล่านี้นั้นไม่ล่วงเลยสูญหายไปตามกาล ภาคใต้ การละเล่น มากมาย มีดังนี้ อีฉุด วิธีการเล่น ผู้เล่นตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้เล่นก่อนหลัง โดยผู้เล่นมีลูกเกยคนละลูก หลังจากนั้นก็ขีดตารางเป็นช่องสี่เหลี่ยมจำนวน ๖ ช่อง หรือเรียกว่า ๖ เมือง โดยแบ่งเป็นซีกซ้าย ๓ เมือง ซีกขวา ๓ เมือง การเริ่มเล่น ผู้เล่นคนที่ ๑ เริ่มเล่นโดยการทอยลูกเกยลงไปในเขตเมืองที่ ๑ แล้วกระโดดยืนเท้าเดียวในเมืองที่ ๑ หลังจากนั้นใช้ปลายเท้าฉุดลูกเกยให้ผ่านไปในเขตเมืองที่ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ตามลำดับแล้วก็ฉุดลูกเกยออกจากเขตเมืองที่ ๖ ต่อไปผู้เล่นคนเดิม ต้องทอยลูกเกยลงในเมืองที่ […]

ยางพาราในภาคใต้

ยางพารา ภาค ใต้ ประเทศไทยส่งออกยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก สามารถทำรายได้เข้าประเทศได้กว่า 4 แสนล้านบาท/ปี โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปของวัตถุดิบแปรรูปขั้นต้น เช่น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางน้ำข้น หากชาวสวนยางพาราพัฒนาการผลิตยางพาราให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำยาง (Latex) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่างๆ จะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน แหล่งปลูกยางพาราในประเทศไทย พื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศไทยรวมทั้งสิ้นประมาณ 19 ล้านไร่ ผลิตน้ำยางได้ประมาณ 3.6 ล้านตันต่อปี มีมูลค่าประมาณ 315,994 ล้านบาท แนวโน้มพื้นที่ปลูกยางนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปลูกมากที่สุดที่ภาคใต้ รองลงมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  10 จังหวัดที่มีการปลูกยางพารามากที่สุด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง ยะลา นราธิวาส พังงา ระยอง กระบี่ และบึงกาฬ ตามลำดับ พันธุ์ยางพารา ชาวสวนยางควรเลือกพันธุ์ปลูกที่ดีให้ผลผลิตสูง และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากใช้พันธุ์ปลูกไม่ดี ถึงแม้จะดูแลบำรุงรักษาดีแค่ไหนก็ตาม ผลผลิตยางพาราก็อาจตกต่ำได้ ไม่คุ้มค่า พันธุ์ยางชั้น 1 […]

เครื่องดนตรีทั้งหมดของทางภาคใต้

เครื่องดนตรี ภาค ใต้ ทั้งหมด ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ได้รับใช้สังคมของชาวใต้ ได้ดังนี้ 1. บรรเลงเพื่อความรื่นเริง คลายความเหน็ดเหนื่อย จากการทำงาน ซึ่งจะบรรเลงควบคู่กันไป กับการละเล่นและการแสดงเสมอ เพราะดนตรีพื้นบ้านภาคใต้นั้น จะไม่นิยมบรรเลงล้วน ๆ เพื่อฟังโดยตรง แต่จะนิยมบรรเลงประกอบการแสดง 2. บรรเลงประกอบพิธีกรรม เพื่อบวงสรวง หรือติดต่อกับสิ่งลี้ลับ เพราะในอดีตสังคมส่วนใหญ่ ติดอยู่กับความเชื่อเรื่องผี วิญญาณ เช่น มะตือรี ของชาวไทยมุสสลิม โต๊ะครึม ของชาวไทยพุทธ ที่ใช้เพื่อบรรเลงในงานศพ โดยมีความเชื่อว่าเป็นการนำวิญญาณสู่สุคติ การบรรเลงกาหลอ ในงานศพบทเพลงส่วนหนึ่ง เป็นการบรรเลงเพื่ออ้อนวอนเทพเจ้า ดนตรีชนิดนี้จึงมุ่งให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ มีอานุภาพให้เกิดความขลัง ยำเกรง 3. ใช้บรรเลงเพื่อการสื่อสาร บอกข่าว เช่น การประโคมปืด และประโคมโพน เป็นสัญญาณบอกข่าวว่าที่วัดมีการทำเรือพระ (ในเทศกาลชักพระ) จะได้เตรียมข้าวของไว้ทำบุญ และไปช่วยตกแต่งเรือพระ หรือการได้ยินเสียงบรรเลงกาหลอ ก้องไปตามสายลมก็บอกให้รู้ว่ามีงานศพ ชาวบ้านก็จะไปช่วยทำบุญงานศพกันที่วัดนั้น ๆ โดยจะสืบถามว่าเป็นใคร ก็จะไปเคารพศพ โดยไม่ต้องพิมพ์บัตรเชิญ เหมือนปัจจุบันนี้ 4. ใช้บรรเลงเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เช่น การบรรเลงกรือโต๊ะ หรือบานอโดยชาวบ้าน […]

สถานที่เที่ยวในภาคใต้ที่น่าเที่ยว

ภาคใต้ น่าเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ หลากหลายสไตล์ ทั้งภูเขา น้ำตก และทะเล ให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำความสวยงามของภาคใต้ ที่ไม่ว่าใครไปเยือนก็ต้องหลงเสน่ห์ปักษ์ใต้ด้วยกันทั้งนั้น หลายครั้งที่เรานึกถึงภาคใต้ของไทย เราจะนึกถึงบรรยากาศที่เที่ยวทะเลสวย ๆ การสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามไม่แพ้ภาคไหน ไม่ว่าจะเป็นเกาะน้อยใหญ่ อุทยานแห่งชาติ ป่าอีกหลายแห่ง ภูเขา และน้ำตก นี่ยังไม่นับรวมถึงทรัพยากรใต้น้ำอีกมากมาย เหล่านี้กลายเป็นของดีของเด็ดที่มัดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้หลงเสน่ห์มานักต่อนัก และนอกจากที่เที่ยวยอดนิยมอย่างหมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะหลีเป๊ะ เกาะพีพี ทะเลแหวก ถ้ำมรกต เกาะเต่า เกาะนางยวน หรือเกาะสมุย ภาคใต้ยังมีที่เที่ยวเจ๋ง ๆ อีกเพียบ ว่าแล้วเราก็เลยจะรวบรวมสถานที่เที่ยวภาคใต้มาฝากกันนะคะไว้มีโอกาสจะได้เดินทางไปเที่ยวปักษ์ใต้ของเรากันให้สนุกอย่างเต็มที่ ภาคใต้ น่าเที่ยว แหลมกระทิง ภูเก็ต  จุดชมวิวแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต มองเห็นทะเลอันดามันเกือบ 360 องศา สำหรับใครที่อยากเดินทางมายังจุดชมวิวแห่งนี้อาจต้องเดินทางมาตั้งแต่ช่วงบ่าย ๆ เพราะหากมาหลังพระอาทิตย์ตกจะมืดมากและเดินลำบาก โดยเริ่มต้นเส้นทางผ่านหาดในหานมาทางอ่าวเสน หรือจะเริ่มต้นที่อ่าวเสน หรือเดินขึ้นไปทางกำแพงเล็ก ๆ ก่อนถึงบ้านกระทิงรีสอร์ทก็ได้ แนะนำให้ใส่รองเท้าผ้าใบ เพราะคุณจะต้องเดินผ่านโขดหิน ซึ่งอาจเผลอลื่นและเป็นอันตรายได้ ตลอดทางคุณจะมองเห็นวิว ที่ทำให้คุณต้องร้องว้าว ประมาณ 45 […]

แหล่งกำเนินหนังตะลุง

หนังตะลุง ภาค ใต้ จังหวัด หนังตะลุง ภาค ใต้ จังหวัด – หนังตะลุง คือ ศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นอย่างหนึ่งของภาคใต้ ซึ่งอยู่ในจังหวัดพัทลุง เป็นการเล่าเรื่องราวที่ผูกร้อยเป็นนิยาย ดำเนินเรื่องด้วยบทร้อยกรองที่ขับร้องเป็นสำเนียงท้องถิ่น หรือที่เรียกกันว่าการ “ว่าบท” มีบทสนทนาแทรกเป็นระยะ และใช้การแสดงเงาบนจอผ้าเป็นสิ่งดึงดูดสายตาของผู้ชม ซึ่งการว่าบท การสนทนา และการแสดงเงานี้ นายหนังตะลุงเป็นคนแสดงเองทั้งหมด หนังตะลุงเป็นมหรสพที่นิยมแพร่หลายอย่างยิ่งมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในยุคสมัยก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้กันทั่วถึงทุกหมู่บ้านอย่างในปัจจุบัน หนังตะลุงแสดงได้ทั้งในงานบุญและงานศพ ดังนั้นงานวัด งานศพ หรืองานเฉลิมฉลองที่สำคัญจึงมักมีหนังตะลุงมาแสดงให้ชมด้วยเสมอ แต่เมื่อเวลาผ่านไป หนังตะลุงกลับกลายเป็นความบันเทิงที่ต้องจัดหามาในราคาที่ “แพงและยุ่งยากกว่า” เมื่อเทียบกับภาพยนตร์ เพราะการจ้างหนังตะลุงมาแสดง เจ้าภาพต้องจัดทำโรงหนังเตรียมไว้ให้ และเพราะหนังตะลุงต้องใช้แรงงานคน (และฝีมือ) มากกว่าการฉายภาพยนตร์ ค่าจ้างต่อคืนจึงแพงกว่า ยุคที่การฉายภาพยนตร์เฟื่องฟู หนังตะลุงและการแสดงท้องถิ่นอื่น ๆ เช่น มโนราห์ รองแง็ง ฯลฯ ก็ซบเซาลง ยิ่งเมื่อเข้าสู่ยุคที่ทุกบ้านมีโทรทัศน์ดู ละครโทรทัศน์จึงเป็นความบันเทิงราคาถูกและสะดวกสบาย ที่มาแย่งความสนใจไปจากศิลปะพื้นบ้านเสียเกือบหมด ปัจจุบัน โครงการศิลปินแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะการแสดงหนังตะลุงให้แก่อนุชนรุ่นหลัง เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่สืบไป เครื่องดนตรีหนังตะลุงในอดีต มีความเรียบง่าย ชาวบ้านในท้องถิ่นประดิษฐ์ขึ้นได้เอง มี ทับ กลอง โหม่ง ฉิ่ง เป็นสำคัญ ส่วน ปี่ […]

เกาะสวยฝั่งทะเลอ่าวไทย

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย อ่าวไทย เป็นน่านน้ำที่อยู่ในทะเลจีนใต้ มหาสมุทรแปซิฟิก ล้อมรอบด้วยประเทศไทยมาเลเซีย กัมพูชา และเวียดนาม อ่าวไทยไม่เพียงแต่มีความสำคัญในทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังมีความสำคัญในทางกฎหมายอาญาอย่างยิ่ง โดยถือเป็นอาณาเขตที่ศาลไทยมีอำนาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับความผิดที่เกิดขึ้นในอาณาบริเวณอ่าวไทยตามที่กำหนดเขตไว้ในกฎหมายให้ถือเป็นราชอาณาจักรไทยด้วย พื้นที่อ่าวไทยมีพื้นที่ 300,858.76 ตารางกิโลเมตร เขตแดนของอ่าวไทยกำหนดด้วยเส้นที่ลากจากแหลมกาเมาหรือแหลมญวนทางตอนใต้ของเวียดนาม ไปยังเมืองโกตาบารูในชายฝั่งมาเลเซีย ซึ่งอยู่ห่างกัน 381 กิโลเมตร โดยจุดเหนือสุดของอ่าวไทย ตรงปากแม่น้ำเจ้าพระยานิยมเรียกกันว่า “อ่าวประวัติศาสตร์รูปตัว ก” ซึ่งต่างชาติเรียก “อ่าวกรุงเทพฯ”ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยทอดยาว 1,840 กิโลเมตร มีความลึกเฉลี่ย 45 เมตร ซึ่งถือว่าตื้นมาก จุดที่ลึกที่สุดลึกเพียง 80 เมตร จึงทำให้การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มเป็นไปอย่างเชื่องช้า น้ำจืดจำนวนมากที่ไหลมาจากแม่น้ำต่าง ๆ ทำให้น้ำทะเลในอ่าวไทยมีระดับความเค็มต่ำประมาณร้อยละ 3.05-3.25 และมีตะกอนสูง แต่บริเวณที่ลึกกว่า 50 เมตร มีความเค็มสูงกว่านี้ประมาณร้อยละ 3.4% ซึ่งเกิดจากน้ำทะเลที่ไหลเข้ามาจากทะเลจีนใต้ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีเกาะสวย ๆ คือ เกาะสมุย  จังหวัด สุราษฎร์ธานี ข้ามฝั่งไปภาคใต้กันเลย หนุ่มนักโบก…สาวขี้บ่น กาละแมร์ ทะเล หาดทรายขาว ลิง ต้นมะพร้าว และสาวๆ ในชุดบิกินนี่! บอกใบ้แค่นี้คงจะพอเดาได้ว่าเราจะพาไปเที่ยวสมุย เกาะสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก  ถ้าเปรียบเทียบกับหญิงสาว […]

5จังหวัดในภาคใต้ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามัน

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีรูปร่างพื้นที่ทอดตัวเป็นแนวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มีพื้นที่ ติดชายฝั่งทะเลของมหาสมุทรอินเดียเป็นแนวยาวถึง 878 กิโลเมตร โดยมีลักษณะภูมิสัณฐานเป็นทิวเขาสูง ติดชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะชายฝั่งจมน้ำและเว้าๆ แหว่งๆ โดยมีเกาะริมทวีป (Continental Island) และ เกาะขวางกั้น (Barrier Island) กระจายตัวตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน มีพื้นที่ทางบกและพื้นที่ ทางทะเล ตลอดจนเกาะต่าง ๆ รวมทั้งหมด 412 เกาะ รวมทั้งสิ้นประมาณ 17,688.915 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,055,571.875 ไร่คิดเป็นร้อยละ 24 ของพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ประกอบด้วย   จังหวัดระนอง มีพื้นที่ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร จังหวัดพังงา มีพื้นที่ 4,170.895 ตารางกิโลเมตร จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ 570.034 ตารางกิโลเมตร จังหวัดกระบี่ […]

พืชเศรษฐกิจของภาคใต้

ภาคใต้ ปลูกอะไรดี ภาคใต้เหมาะแก่การปลูก สาคู เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว พบเห็นมากในพื้นที่เขตร้อนชื้น พื้นที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรของทวีปเอเชีย และหมู่เกาะแปซิฟิกเป็นพืชที่ต้องการปริมาณน้ำสูงและต้องการปริมาณการตกของฝนสม่ำเสมอหรือค่อนข้างตกชุกประมาณ 1,000-2,500 มิลลิลิตร ชอบความชุ่มชื้น แต่มีอากาศร้อนช่วงอุณหภูมิประมาณ 29-32 องศาเซลเซียส ขึ้นในที่ราบลุ่ม ชื้นแฉะ ริมแหล่งน้ำ บริเวณที่มีน้ำจืดขังตลอดปี หรือป่าพรุ สามารถทนต่อสภาพน้ำท่วมหรือน้ำแห้ง เป็นระยะค่อนข้างนานได้ดี ในประเทศไทยมีเพียงเฉพาะภาคใต้เท่านั้นตั้งแต่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรลงไป ภาคใต้ ปลูกอะไรดี สะตอ การกินสะตอนอกจากจะได้ความอร่อยแล้ว ต้องบอกว่ายังจะได้รับคุณค่าจากสะตอมากมาย เพราะว่าสะตอจัดว่าเป็นพืชผักสมุนไพรที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ( 8%) แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 ไนอาซิน และวิตามินซี สะตอจึงถือของฝากจากปักษ์ใต้ เพราะสะตอเป็นพืชที่มีแหล่งกำเนิดจากดินแดนด้ามขวานของประเทศไทยที่ขึ้นได้ง่ายกับภูมิอากาศร้อนชื้น ยิ่งถ้ามีฝกตกประปรายเพื่อให้เจ้าต้นสะตอน้อยๆได้สดชื่นกัน สะตอก็จะยิ่งร่าเริงท้าฝนเร่งผลิดอกออกผลกันอย่างมากมาย  นอกจากนี้สะตอยังมีสรรพคุณเป็นยาที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น ช่วยขับลมในลำไส้ ช่วยขับปัสสาวะ มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด ช่วยลดความดันโลหิตมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ช่วยให้ไม่เกิดหลอดเลือดอุดตัน เห็นถึงคุณค่าของ “สะตอ“ กันอย่างนี้แล้ว ใครจะรีบเข้าครัวไปทำเมนูสะตอกินก็เชิญได้สบาย […]